Chương 9: Giải Nghĩa Các Quy Tắc (Phần 2)Tác Giả: Jesse Lauriston Livermore
Người dịch: Broker HAD 
Chú thích người dịch: Bài viết này mô phỏng lại cách thức ghi chép của Livermore đối với hai cổ phiếu ngành sắt thép là U.S Steel và Bethlehem Steel. Giá mấu chốt kết hợp bởi hai cổ phiếu này sẽ dùng cho việc dự báo ngành sắt thép.

Vào ngày 2 tháng 4, các mức giá bắt đầu được ghi nhận vào cột Phục Hồi Tự Nhiên. Quy chiếu đến Luật 6-B. Gạch dưới màu đen cho giá cuối cùng ở cột Xu Hướng Giảm Liên hệ Luật 4-C


Vào ngày 28 tháng 4, các mức giá bắt đầu được ghi vào cột Điều Chỉnh Tự Nhiên. Liên hệ đến Luật 4-D
Tất cả các mức giá được được gạch chân ở bảng trên sẽ được đưa xuống bảng dưới theo đúng trình tự trước đó để bạn có thể luôn luôn theo dõi các Điểm Xoay Đầu
Trong suốt khoảng thời gian từ 5/5 đến 21/5, không có giá nào được ghi nhận bởi vì không có giá nào thấp hơn giá cuối cùng được ghi nhận vào cột Điều Chỉnh Tự Nhiên. Hoặc là cũng không hồi phục đủ số điểm để có thể ghi vào cột Phục Hồi Tự Nhiên.
Vào 27/5, giá của cổ phiếu Bethlehem Steele được ghi nhận bằng mực đỏ bởi vì nó thấp hơn giá được ghi nhận trước đó ở cột Xu Hướng Giảm. Xem lại Luật 6-C
Vào ngày 2/6, Bethlehem Steel sẽ được mua tại mức giá 43. Xem lại luật 10-C và 10-D. Vào cùng ngày hôm đó thì cổ phiếu U.S. Steel sẽ được mua tại mức giá 42 ½. Xem Luật 10-F
Vào 10/6, một mức giá được ghi nhận vào cột Phục Hồi Thứ Cấp của cổ phiếu Bethlehem Steel. Xem Luật 6-E
Vào ngày 20/6, giá của U.S Steele được ghi nhận vào cột Phục Hồi Thứ Cấp. Xem luật 6-G
Vào 24/6, giá của US Steele và Bethlehem được ghi nhận bằng mực đen vào cột Xu Hướng Tăng. Xem Luật 5-A
Vào 11/7, giả của US steelt và Bethlehem Steel được ghi vào cột Điều Chỉnh Tự Nhiên. Xem Luật 6-A và 4-A
Vào 19/7, giá của US Steel và Bethlehem Steel được ghi vào cột Xu Hướng Tăng bằng mực đen và những giá đó đã cao hơn những giá gần nhất được ghi vào những cột đó trước đó. Xem luật 4-B
Vào ngày 12/8, giá US Steel được ghi vào cột Điều Chỉnh Thứ Cấp bởi vì giá đã không thấp hơn giá gần nhất được ghi nhận ở cột Điều Chỉnh Tự Nhiên trước đó. Vào cùng ngày hôm đó, giá của Bethlehem Steel được ghi vào cột Điều Chỉnh Tự Nhiên.  Vì giá của nó thấp hơn giá gần nhất được ghi nhận tại cột Điều Chỉnh Tự Nhiên
Vào 24/8, giá của US Steel và Bethlehem được ghi vào cột Phục Hồi Tự Nhiên. Xem Luật 6-D
Vào 29/8, giá của US Steel và Bethlehem được ghi vào cột Điều Chỉnh Thứ Cấp. Xem luật 6-H
Vào 14/9, giá của US Steel được ghi vào cột Xu Hướng Giảm. Xem luật 5-B. vào cùng ngày đó Bethlehem được ghi vào cột Điều Chỉnh Tự Nhiên. Mức giá đó vãn được ghi nhận vào Điều Chỉnh Tự Nhiên vì nó không giảm tới 3 điểm thấp hơn so với giá gần nhất được gạch chân màu đỏ. Vào 20/9, giá của US Steel và Bethlehem được ghi vào cột Phục Hồi Tự Nhiên, xem luật 6-C  cho US và 6-D cho Bethlehem.
Vào 24/9, giá của US Steel được ghi nhận tại cột Xu Hướng Giảm bằng mực đỏ, một mức giá mới tại cột này.
Vào 29/9, các mức giá của U.S Steel và Bethlehem Steel được ghi vào cột Phục Hồi Tự Nhiên, xem luật 6-G
Vào 5/10, giá của US Steel được ghi vào cột Xu Hướng Tăng bằng mực đen. Xem Luật 5-A.
Vào 8/10, giá của Bethlehem Steel được ghi vào cột Xu Hướng Tăng. Xem Luật 6-D
Vào 18/11, các mức giá của US Steel và Bethlehem Steel được ghi vào cột Điều Chỉnh Tự Nhiên. Xem Luật 6-A
Vào 14/12, các mức giá của US Steel và Bethlehem được ghi nhận vào cột Phục Hồi Tự Nhiên. Xem Luật 6-D
Vào 28/12, giá của Bethlehem được ghi vào cột Xu Hướng Tăng bằng mực đen, trở thành giá cao hơn giá gần hất trước đó được ghi vào cột này.
Vào 4/1, xu hướng tiếp theo của thị trường đã được chỉ ra dựa theo công thức Livermore. Xem Luật 10-A và B
Vào 12/1, các mức giá của U.S Steel và Bethlehem được ghi nhận tại cột Điều Chỉnh Thứ Cấp. Xem Luật 6-H
Vào 23/1, các mức giá của US Steel và Bethlehem đực ghi vào cột Xu Hướng Giảm. Xem luật 5-B
Vào 31/1, giá của US Steel và Bethlehem được ghi vào cột Phục Hồi Tự Nhiên. Xem luật 6-C và 4-C
Vào 16/3, các mức giá của US Steel và Bethlehem được ghi vào cột điều chỉnh Tự Nhiên. Xem luật 6-B.
Vào 30/3, giá của US Steel được ghi vào cột Xu Hướng Giảm, trở thành giá thấp hơn so với giá gần nhất trước đó được ghi nhận vào cột Xu Hướng Giảm.
Vào 31/3, giá của Bethlehem được ghi vào cột Xu Hướng Giảm, trở thành giá thấp hơn so với giá gần nhất trước đó được ghi nhận vào cột Xu Hướng Giảm.
Vào 15/4, các mức giá của US Steel và Bethlehem được ghi nhận vào cột Phục Hồi Tự Nhiên. Xem luật 6-C
Vào 17/5, các mức giá của US Steel và Bethlehem được ghi nhận vào cột Điều Chỉnh Tự nhiên, và ngày tiếp theo, 18/5, thì giá của US Steel được ghi vào cột Xu Hướng Giảm. Xem Luật 6-D. Ngày tiếp nữa, 19/5 gạch một đường đỏ vào cột XU Hướng Giảm cho cổ phiếu Bethlehem với ý nghĩa là giá tương tự như giá trước đó được ghi nhận tại cột này.
Vào 25/5, các mức giá của US Steel và Bethlehem được ghi vào cột Phục Hồi Thứ Cấp, xem luật 6-C 
Vào 16/6, giá của Bethlehem Steel được ghi vào cột Điều Chỉnh Tự Nhiên, Xem luật 6-B
Vào 28/6, giá của U.S. Steel được ghi vào cột Điều Chỉnh Tự Nhiên. Xem luật 6-B
Vào 29/6, giá của bethlehem Steel được ghi vào cột Xu Hướng Giảm, trở thành giá thấp hơn giá gần nhất trước đó được ghi vào cột Xu Hướng Giảm.
Vào 13/7, các mức giá của U.S Steel và Bethlehem Steel được ghi  vào cột Phục Hồi Thứ Cấp. Xem Luât 6-G
Vào ngày 21/7, giá của cổ phiếu Bethlehem Steel được ghi vào cột Xu Hướng Tăng, và ngày tiếp theo, 22/7, giá của U.S. Steel được ghi vào cột Xu Hướng Tăng. Xem luật 5-A
Vào 4/8, các mức giá của U.S Steel và Bethlehem được ghi vào cột Điều Chỉnh Tự Nhiên, Xem luật 4-A
Vào 29/8, các mức giá của U.S Stell và Bethlehem được ghi vào cột Phục Hồi Tự Nhiên. Xem Luật 6-D
Vào 2/9, các mức giá của U.S Steel và Bethlehem được ghi vào cột Xu Hướng Tăng, trở thành những giá cao hơn so với giá gần nhất trước đó được ghi vào cột Xu Hướng Tăng
Vào 14/9, các mức giá của U.S Steel và Bethlehem được ghi vào cột Điều Chỉnh Tự Nhiên, xem luật 6-A và 4-A
Vào 19/9, các mức giá của U.S Steel và Bethlehem được ghi vào cột Phục Hồi Tự Nhiên, xem luật 6-D và 4-B
Vào 28/9, các mức giá của U.S Steel và Bethlehem Steel được ghi vào cột Điều Chỉnh Thứ Cấp. Xem Luật 6-H
Vào 6/10, các mức giá của U.S Steel và Bethlehem Steel được ghi vào cột Phục Hồi Thứ Cấp. Xem Luật 6-G
Vào 3/11, giá của U.S steel được ghi vào cột Điều Chỉnh Thứ Cấp, trở thành giá thấp hơn giá gần nhất trước đó được ghi nhận vào cột này.
Vào 9/11, có một sự va chạm mạnh trong cột Điều Chỉnh Tự Nhiên của U.S Steel, trở thành giá tương tự như giá gần nhấ trước đó được ghi nhận vào cột Điều Chỉnh Tự Nhiên và cùng vào ngày đó thì giá mới cũng được ghi vào cột Điều Chỉnh Tự Nhiên đối với Bethlehem Steel, trở thành giá thấp hơn giá gần nhất trước đó được ghi vào cột này.
Vào 24/11, giá của U.S Steel được ghi nhận vào cột Xu Hướng Giảm. Xem Luật 6-E, và vào ngày tiếp theo, 25/11, giá của Bethlehem Steel được ghi vào cột Xu Hướng Giảm. Xem luật 6-E
Vào 7/12, các mức giá của U.S Steel và Bethlehem được ghi vào cột Phục Hồi Tự Nhiên. Xem Luật 6-C
Vào 9/1, các mức giá của U.S. Steel và Bethlehem được ghi vào cột Điều Chỉnh Tự Nhiên. Xem luật 6-C.
Vào 11/1, các mức giá của U.S Steel và Bethlehme được ghi nhận vào cột Xu Hướng Giảm, trở thành những giá thấp hơn các giá đã đượcg hi nhận trước đó tại các Cột Xu Hướng Giảm.
Vào 7/2, các mức giá được ghi nhận vào cột Phục Hồi Tự Nhiên của Bethlehem Steel, đây trở thành ngày đầu tiên hồi phục với yêu cầu là 6 điểm. Ngày sau đó thì U.S. Steel được ghi nhận theo Bethlehem và Giá Mấu Chốt. Sau khi tăng được một khoảng cách thích hợp như vậy cũng sẽ được ghi nhận theo công thức.

Nhận xét

Popular

Chương 9: Giải Nghĩa Các Quy Tắc (Phần 1)

Chương 8: Bí mật giao dịch của Livermore

Tại sao doanh nghiệp lại niêm yết trên nhiều sàn chứng khoán?

KSA - Cái Bẫy Chết Người Đối Với Nhà Đầu Tư (Phần II)