Chương 9: Giải Nghĩa Các Quy Tắc (Phần 1)


Tác Giả: Jesse Lauriston Livermore
Người Dịch: Broker HAD

Quy tắc 1: Ghi nhận các mức giá vào cột Xu Hướng Tăng bằng mực đen
Quy tắc 2: Ghi nhận các mức giá vào cột Xu Hướng Giảm bằng mực đỏ
Quy tắc 3: Ghi nhận các mức giá khác vào bốn cột còn lại bằng bút chì
Quy tắc 4:
(a) Gạch dưới bằng mực đỏ đối với giá cuối cùng được ghi tại cột Xu Hướng Tăng ngay khi giá được chuyển sang ghi nhận vào cột Điều Chỉnh Tự Nhiên. Chuyển từ cột Xu Hướng Tăng qua cột Điều Chỉnh Tự Nhiên khi cổ phiếu giảm sáu điểm tính từ mốc giá gần nhất cuối cùng được ghi tại cột Xu Hướng Tăng.
(b) Gạch dưới bằng mực đỏ đói với giá cuối cùng được ghi tại cột Điều Chỉnh Tự Nhiên ngay khi giá được chuyển sang ghi nhận ở cột Phục Hồi Tự Nhiên hoặc cột Xu Hướng Tăng. Chuyển từ Cột Điều Chỉnh Tự Nhiên sang một trong hai cột này khi giá phục hồi sáu điểm tính từ mốc giá gần nhất cuối cùng được ghi nhận tại cột Điều Chỉnh Tự Nhiên
Lưu ý: bạn sẽ có hai Điểm Xoay Đầu để sử dụng, và khi các mức giá mới tiếp theo được khi nhận khi quay trở lại cac điểm Xoay Đầu Này, bạn có thể dễ dàng đưa ra nhận định liệu xu hướng tích cực có tiếp diễn hay là không.
(c) Gạch dưới bằng mực đen đối với giá cuối cùng được ghi nhận tại cộ Xu Hướng Giảm ngay khi giá được chuyển sang ghi nhận vào cột Phụ Hồi Tự Nhiên. Chuyển từ cột Xu Hướng Giảm qua cột Phục Hồi Tự Nhiên khi cổ phiếu tăng sáu điểm tính từ mức giá cuối cùng gần nhất được ghi tại cột xu hướng tăng.
(d) Gạch dưới bằng mực đen đối với giá cuối cùng được ghi nhận tại cột Phục Hồi Tự Nhiên. Chuyển từ cột Phục Hồi Tự Nhiên sang cột Điều Chỉnh Tự Nhiên ngay khi giá giảm sáu điểm từ mức giá cuối cùng gần nhất được ghi nhận tại cột Phục Hồi Tự Nhiên.
Quy tắc 5:
(a) Khi ghi nhận giá tại cột Phục Hồi Tự Nhiên mà xuất hiện một mức giá TĂNG vượt qua mức giá cuối cùng được ghi nhận tại cột Phục Hồi Tự Nhiên (giá được gạch dưới màu đen) ít nhất ba điểm, lúc này giá sẽ được chuyển sang ghi vào cột Xu Hướng Tăng.
(b) khi ghi nhận giá tại cột Điều Chỉnh Tự Nhiên mà xuất hiện một mức giá GIẢM vượt qua  mức giá cuối cùng được ghi nhận tại cột Điều Chỉnh Tự Nhiên (giá được gạch dưới màu đỏ) ít nhất ba điểm, lúc này giá sẽ được chuyển sang ghi vào cột xu Hướng Giảm.
Quy tắc 6:
(a) Khi một sự điều chỉnh giá cổ phiếu xuất hiện khoảng sáu điểm mà tại lúc đó giá đang được ghi nhận tại cột Xu Hướng Tăng, thì bạn chuyển qua ghi nhận các mức giá tiếp theo tại cột Điều Chỉnh Tự Nhiên, và tiếp tục ghi ở cột này cho đến khi xuất hiện tiếp một mức giá thấp hơn giá cuối cùng được ghi tại cột Điều Chỉnh Tự Nhiên.
(b) khi một sự điêu chỉnh giá cổ phiếu khoảng sáu điểm tại lúc đó giá đang được khi nhận tại cột Phục Hồi Tự Nhiên, thì bạn chuyển sang ghi nhận các mức giá tiếp theo tại cột Điều Chỉnh Tự Nhiên, và tiếp tục ghi ở cột này cho đến khi xuất hiện một mức giá thấp hơn giá cuối cùng được ghi tại cột Điều Chỉnh Tự Nhiên. Khi điều này xuất hiện, chuyển từ cột Điều Chỉnh Tự Nhiên này sang ghi cột Xu Hướng Giảm.
(c) Khi có một sự phục hồi giá cổ phiếu khoảng sáu điểm tại lúc đó giá đang được ghi nhận tại cột Xu Hướng Giảm, thì bạn chuyển sang ghi nhận các mức giá tiếp theo tại cột Phục Hồi Tự Nhiên, và tiếp tục ghi ở cột này đến khi xuất hiện một mức giá cao hơn giá cuối cùng được ghi nhận tại cột Phục Hồi Tự Nhiên này.
(d) Khi có một sự phục hồi giá cổ phiếu khoảng sáu điểm  tại lúc đó giá đang được ghi nhận tại cột Điều Chỉnh Tự Nhiên, thì bạn chuyển sang ghi nhận các mức giá tiếp theo vào cột Phục Hồi Tự Nhiên, và tiếp tục ghi ở cột này đến khi xuất hiện một mức giá cao hơn giá cuối cùng được ghi tại cột Phục Hồi Tự Nhiên này thì bạn sẽ chuyển qua ghi nhận tiếp mức giá mới vào cột Xu Hướng Tăng.
(e) Trong khi đang ghi nhận tại cột Điều Chỉnh Tự Nhiên, và xuất hiện giá thấp hơn giá cuối tại cột xu Hướng Giảm thì chuyển sang cột Xu Hướng Giảm để ghi nhận và hãy nhớ các mức giá ghi nhận ở cột Xu Hướng Giảm luôn được ghi bằng mực đỏ.
(f) Quy tắc tương tự trên sẽ được áp dụng khi đang ghi nhận giá tại cột Phục Hồi Tự Nhiên, và xuất hiện một mức giá cao hơn giá cuối cùng được ghi tại cột Xu Hướng Tăng, lúc này bạn sẽ chuyển sang ghi nhận tại cột Xu Hướng Tăng và ghi nhận bằng mực đen.
(g) Trong khi đang ghi nhận giá tại cột Điều Chỉnh Tự Nhiên mà có sự phục hồi sáu điểm nhưng lại không cao hơn giá cuối ở cột Phục Hồi Tự Nhiên, lúc này bạn sẽ ghi nhận tạm thời chúng ở cột Phục Hồi Thứ Cấp và chờ cho đến khi giá đạt cao hơn giá cuối tại cột Phục Hồi Tự Nhiên thì chuyển sang cột Phục Hồi Tự Nhiên.
(h) Trong khi đang ghi nhận giá tại cột Phục Hồi Tự Nhiên mà xuất hiện sự giảm sáu điểm nhưng lại không thấp hơn giá cuối cùng được ghi tại cột Điều Chỉnh Tự Nhiên, lúc này bạn sẽ ghi nhận các mức giá mới tại cột Điều Chỉnh Thứ Cấp và chờ cho đến khi giá thấp hơn giá cuối cùng tại cột Điều Chỉnh Tự Nhiên thì chuyển sang cột Điều Chỉnh Tự Nhiên để ghi chép.
Quy tắc 7: Những quy tắc tương tự sẽ áp dụng cho các cột GIÁ MẤU CHỐT – chỉ khác là sử dụng các khoảng cách mười hai điểm và sáu điểm tăng giảm để làm căn cứ chuyển cột thay vì sáu điểm và ba điểm như trên.
Quy tắc 8: Giá cuối cùng được ghi tại cột Xu Hướng Giảm hoặc Xu Hướng Tăng sẽ trở thành một ĐIỂM XOAY ĐẦU một khi giá chấm dứt ghi nhận tại hai cột này và chuyển sang một trong hai cột Phục Hồi Tự Nhiên hoặc Điều Chỉnh Tự Nhiên. Khi một sự phục hồi hay điều chỉnh kết thúc, và giá được chuyển qua lại giữa hai cột Điều Chỉnh Tự Nhiên và Phục Hồi Tự nhiên này, thì mức giá ở cột trước khi chuyển sẽ là một ĐIỂM XOAY ĐẦU nữa (ví dụ từ cột Phục Hồi Tự Nhiên chuyển sang cột Điều Chỉnh Tự Nhiên do giảm đi 6 điểm thì gia cuối ở cột Phục Hồi Tự Nhiên đó cũng sẽ trở thành ĐIỂM XOAY ĐẦU)
Sau có được hai ĐIỂM XOAY ĐẦU trên thì bản ghi chép bắt đầu có giá trị rất lớn trong việc dự báo chính xác xu hướng quan trọng tiếp theo. Những ĐIỂM XOAY ĐẦU này sẽ được gạch dưới hai gạch để lưu ý bằng mực xanh hoặc mực đỏ tùy thoe quy tắc chọn màu ở trên. Bạn phải đặc biệt lưu ý các mức giá có hai gạch này  khi giá cổ phiếu di chuyển gần đến chúng. Quyết định đầu tư sẽ xoay quanh việc giá cổ phiếu chuyển động quanh các điểm này.
Quy tắc 9:
(a) Các đường gạch chân màu đen bên dưới mức giá được ghi mực đỏ tại cột Xu Hướng Giảm sẽ là tín hiệu mua vào
(b) Khi các đường gạch chân màu đen bên dưới tại cột Phục Hồi Tự Nhiên, và giá di chuyển gần đến mốc này, bạn sẽ quan sát được liệu cổ phiếu có vượt qua được điểm này để xác lập vào cột Xu Hướng Tăng hay không.
(c) ngược lại, nếu như nếu giá đi gần các mốc gạch đỏ ở cột Xu Hướng Tăng hay Điều Chỉnh Tự Nhiên cũng sẽ thấy được Xu Hướng Giảm có đủ mạnh hay không.
Quy tắc 10:
(a) toàn bộ phương pháp này được thiết kể để nhận biết, nếu các cổ phiếu muốn tiếp tục xu hướng tích cực thì giá phải xuyên qua được các ĐIỂM XOAY ĐẦU trước đó ba điểm – hoặc sáu điểm đối với GIÁ MẤU CHỐT.
(b) Nếu giá di chuyển không đáp ứng được – và giảm đi từ ba điểm trở lên bên dưới ĐIỂM XOAY ĐẦU (trong cột Xu Hướng Tăng với gạch chân màu đỏ), thì nghĩa là Xu Hướng Tăng của cổ phiếu đã chấm dứt.
(c) Quy tắc tương tự được áp dụng đối với cột Xu Hướng Giảm: Sau khi một sự Phục Hồi Tự Nhiên chấm dứt, và cac mức giá mới thấp hơn từ ba điểm trở lên đối với ĐIỂM XOAY ĐẦU (trong cột Xu Hướng Giảm với gạch chân màu đen), thì nghĩa là Xu Hướng Giảm sẽ vẫn tiếp diễn.
(d) Nếu Cổ phiếu không đáp ứng được điểm (c), và một sự phục hồi từ ba điểm trở lên bên trên ĐIỂM XOAY ĐẦU (giá cuối cùng tại cột Xu Hướng Giảm với gạch đen bên dưới), điều này có nghĩa là Xu Hướng Giảm của cổ phiếu đã chấm dứt.
(e) Khi ghi nhận giá tại cột Phục Hồi Tự Nhiên, nếu giá tăng gần chạm đến ĐIỂM XOAY ĐẦU tại cột Xu Hướng tăng (được gạch chân màu đen) và rồi giảm đi ba điểm hoặc hơn, thì đây chính là tín hiệu nguy hiểm báo hiệu Xu Hướng Tăng trong cổ phiếu đã chấm dứt.
(f) khi ghi nhận giá tại cột Điều Chỉnh Tự Nhiên, nếu giá giảm gần chạm đến ĐIỂM XOAY ĐẦU tại cột Xu Hướng Giảm (được gạch chân màu đen bên dưới) và rối tăng lên ba điểm hoặc hơn thì đây chính là tín hiệu thông báo Xu Hướng Giảm đã chấm dứt.Nhận xét

Popular

Chương 9: Giải Nghĩa Các Quy Tắc (Phần 2)

Chương 8: Bí mật giao dịch của Livermore

Tại sao doanh nghiệp lại niêm yết trên nhiều sàn chứng khoán?

KSA - Cái Bẫy Chết Người Đối Với Nhà Đầu Tư (Phần II)